【DSE 中史】中國歷史科 5** 必學答題技巧 (包Cut off + Past Paper攻略)

AfterSchool
AfterSchool 2021-1-5 37,843
近年 DSE 中國歷史科 5** 嘅 cut off 水漲船高,等我哋 AfterSchool 講吓中史科嘅答題技巧同埋應該點操 Past Paper 啦!
DSE 中史科溫極都溫唔完?考試技巧嚟到中史科又好似不值一提咁?個 5** 又好似這麼近那麼遠?唔怕!等我哋 AfterSchool 同大家講下 5** 中史人嘅育成方式,送大家一份中史必讀筆記啦!
 

DSE 中史科宏觀策略部署

credit: unsplash @alschim
credit: unsplash @alschim

近年中國歷史科 cut off 走勢

根據 網上資源嘅數據,DSE 中史科 5** 嘅 cut off 已經由 2013 年嘅 72% 上升至 2019 年嘅 77%, 2018 年甚至要 82% 先 5**,比 2013 年高咗 10%!面對咁可怕嘅 5** cut off,一眾中史科考生又應該如何自處呢?
中國歷史科基本上只考三樣嘢:
一、歷史資料嘅作用同局限
二、評析資料嘅能力
三、對史實嘅認識
只要溫下書同睇熟考評局 Past Paper marking scheme 啲用字,要中史科高分其實唔難。
不過要小心,卷一、卷二嘅難度非常唔同,卷二先係中國歷史科真正嘅難度所在(5 / 5* / 5** 考生嘅分水嶺),所以無論你係只求合格定係想「保 5 奪 **」,卷一都係「一分都不能少」
喺比重上:
「卷一必答題」:約佔三成
「卷一選答題」:約佔四成
「卷二選答題」:約佔三成
因此,建議同學作答卷一嘅時候,每題平均用大約 45 分鐘作答,一嚟必答題淺白直接,二嚟論述題要寫好多字,三嚟卷一要題題拎 80% 以上先有機會 5**(仲未計卷二可能失手連個 5* 都無埋),所以「避免喺某一題花太多時間」卷一技巧所在
 

HKDSE 中史科 5** 溫書技巧(如何以 Past Paper 嚟寫溫習筆記)

credit: unsplash @zhangkaiyv
credit: unsplash @zhangkaiyv
中史科嘅 Past Paper 大家可以喺我哋 AfterSchool 搵到。
第一,操 Past Paper 係其次,藉由 Past Paper 嘅題目同埋 marking scheme 嚟啟發自己溫書嘅方向先至緊要。考評局嘅答案 往往精簡,所以溫史實嘅時候都係以 point form 為主,以溫中 marking scheme 嘅 point 為大前提,與其無的放矢,不如精準到位。
第二,諗下平時自己嘅答卷結構,每段都一定包括「論點、資料、史實、解說、小結」等要素,所以當你攞起中史科 Past Paper 嘅時候,可以用唔同顏色嘅螢光筆 highlight marking scheme 嘅各個要素,就可以睇到自己溫書時有無遺漏。
第三,應先整理每個課題嘅論點,再記具體史實例子用嚟論證。中國歷史科嘅範圍好廣闊,所以每個課題都唔應該溫太耐(當然大熱門除外),無時無刻都要記得用 marking scheme 式嘅精簡 format 嚟寫自己嘅溫習筆記。
 

DSE 中國歷史必答題題目攻略技巧

credit: unsplash @oriento
credit: unsplash @oriento
必答題考核嘅範圍好廣,不過即使面對唔熟悉嘅課題,只要適當運用答題技巧亦可以攞到一定嘅分數,因為必答題嘅設題目的就係送分,只需要單刀直入咁出 point 就已經命中 marking scheme,而嗰啲 point 就係考評局嘅中史科慣常用語,大家可以參考返考評局嘅中國歷史科教師研討會簡報
 

「史料分析類」答題方法

分析完考評研討會簡報後,我哋知道回答中史科「資料用處和局限」嘅題型時,可以由編者身分、出版年份同資料性質嚟分析資料
例如,2013年問當代人寫歷史嘅優點同局限,只要大家出兩三個 marking scheme 嘅 points 就得,好似係「資料較少因時間流逝而失真 」、「未必全面反映事實真相」等。
呢類題目嘅答案千篇一律,只要背定 Past Paper marking scheme 就已經輕鬆解決。
 

「史實補充類」答題方法

根據 2019 年嘅考評分析,「援引史實」嘅題目好睇大家操得熟唔熟 Past Paper,能唔能夠快速咁拆解題目嘅給分位,以及精確咁落史實,
例如第1題 (a) (iii):
「根據資料一、資料二和資料三,西周如何通過兩次分封促成疆土開拓及民族摶成?試援引史實,加以解釋。(8分)」
同學要一眼就睇得出分數分佈:「疆土開拓」同「民族摶成」兩方面各佔 4 分

「疆土開拓」方面
人名+封國 + 目的為 1 個 point 取1分,共 4 個 points 拎 4 分

「民族摶成」方面
措施 + 目的為 1 個 point 取 2 分,共 2 個 points 拎 4 分
因此,緊扣題目嚟俾史實並且推論已經全取 8 分,背太多例子落答卷並唔係好事,因為浪費時間之餘,又無助得分,而呢啲「拆題技巧」喺之後卷一卷二論述題嘅部分就顯得更加重要。
 

DSE 中史科卷一、卷二論述題題目攻略技巧

credit: unsplash @rosalindjchang
credit: unsplash @rosalindjchang

論述題朝代分佈、題目設計和答題結構

朝代分佈方面,中國歷史科卷一選答題出題範圍有愈嚟愈闊嘅趨勢,同學喺中國歷史嘅各個朝代間唔好過分偏讀,溫歷代皇帝嘅施政內容要睇埋治國思想;溫民初革命更加要背熟埋晚清政局,寧願個個課題都識少少,都唔好完全跳過某一個課題唔溫
題目設計方面,基本上中史論述題只有五種題型:觀點題、因果題、比較題、評論題同埋主因題,等我哋 AfterSchool 同大家逐一講解相應嘅答題結構啦!

觀點題

首先要睇下題目中有無「你同意嗎」呢句,如果有嘅話就係評論題。跟住就係搵出需要印證嘅觀點,搵錯咗係會離題架。
例如 2020 年第 2c 題要求考生援引史實印證資料三嘅說法,而資料三其實係談論利弊,因此題目本身係要求考生就三項措施:鹽鐵酒專賣、平準法、均輸嘅利弊嚟作答,唔係問成個新經濟政策嘅措施。

因果題

「A 如何導致 B」嘅思維訓練同學們喺中史科都做唔少,呢啲題目相對直接,只要同學仔針對性咁做解說同史實補充就得喇。
例如 2012 年第 3a 題問資料嘅內容如何有利漢武帝嘅統治,資料嘅內容係「因」,有利咗武帝統治係「果」,同學就需要用資料 + 史實進行解釋,疏理出當中嘅因果關係

比較題

重點係搵出可以比較嘅角度或範疇,謹記要喺同一標準下先做到比較異同,同埋分析到邊樣係更重要因素。
例如 2019 年第 2b 題問南朝士族衰落嘅原因邊樣更重要,就要喺同一標準上比較兩者,例如「政治方面,君主奪取士族的政治權力較士族不思進取更重要」,每段都要做比較。

評論題

題目出現「你同意嗎」就要俾返立場,你可以「同意 + 駁論」或「先破後立」,但無論揀邊種答法都一定要加駁論,無嘅話會低分。
例如 2015 年第 6 題問「你是否同意蔣介石的看法?」,考生需要按照蔣介石嘅睇法嚟俾立場,無論認唔認同國民黨失敗嘅原因係「政治的缺失」、「經濟的恐慌」同「內部組織的鬆懈」都好,都必須詳細演繹呢三方面嘅論點,再諗其他原因嚟做立論或者駁論。

主因題

題目會出現「最」、「唯一」等字眼,喺分析論題嘅眾多原因時,須透過同一衡量標準判斷出 A / B / C / D 邊個係「最關鍵原因」,可以話係成個中國歷史科最高難度嘅題目考法
例如 2013 年第 5b 題問鴉片戰爭係咪導致英法聯軍之役嘅主因,我哋會將佢同其他原因做比較,從而同意或者反對佢係主因。要說明佢係或者唔係主因嘅方式五花八門,最重要嘅係每段都要將主因同其他原因做比較。以呢題為例,其他原因就係亞羅號事件、法國神父被害事件等。
credit: unsplash @onesummerday11
credit: unsplash @onesummerday11

中國歷史之「根據資料」回答技巧

解說資料嘅技巧簡單嚟講就係「抄 + 解釋」,先要睇啱資料講咩將佢抄落嚟,再用解說嚟將資料同史實連結,大原則係唔好無視資料或者斷章取義,而解說部分最好同之後嘅史實部分有關聯,等考官唔好覺得段落嘅每個部分之間太割裂。

中國歷史之「根據史實」回答技巧

補充史實嘅技巧在於:一、扣題;二、史實要夠具體;三、解釋個史實
點為之具體史實呢度就唔多講喇,呢樣野係睇大家夠唔夠勤力背書。史實部分最緊要記得唔好背得太開心寫太多,時間緊迫,推演論點時唔好寫得太深入,避免顧此失彼。
 
******睇完篇文係咪知多咗 DSE 中史科嘅答題技巧呢?我哋 AfterSchool 會一直同大家同行,一齊征服中史 5** 呢道高牆!
 
免費 DSE 電子報
定期為 30,000+ 中學生送上實用 DSE 資訊和資源
AfterSchool

AfterSchool

AfterSchool 是一個針對DSE而設的網上補習平台,課程涵蓋多個 DSE 科目,讓同學足不出戶就可以享有優質教學。註冊用戶人達 50,000 人,當中超過四分之一學生為應屆文憑試考生,是全港最大型網上補習平台。